13. Geoorde Futen..Dodaars in Westpark, Roege Bos en Reitdiep

Het aantal broedparen in de hele Provincie Groningen van Dodaars werd in de jaren zeventig op 20-30 geschat. Nu is het Groninger
landschap in de laatste 30 jaar sterk veranderd en is het aantal broedparen verdubbeld. Omdat de broedparen dodaars in de Gemeente Groningen niet zo veel is gaan we hier de belangrijkste broedplekken bij langs, te beginnen met de historie en dan Westpark en Reitdiep. De IVN gids vermeld ook nog broedparen in de Eelderbaan.

Van de stad Groningen komt de eerste melding uit 1952. Wijlen Jo de Jonge (oud-secretaris van Avifauna Groningen) schrijft in 1952 in het tijdschrift Natura (49: 89): “de Dodaars heeft enkele jaren geleden zijn intrek genomen in een van onze stadsvijvers. De laatste jaren zijn er zeker 5 a 6 paartjes geweest die er met succes hebben gebroed, ook al zijn ze behoorlijk lastig gevallen door Meerkoeten”. Hij schreef er helaas niet bij waar, maar zeer waarschijnlijk ging het om het Stadspark, dat op een gegeven moment aanzienlijk aan de noordwestzijde werd uitgebreid. Ook in recente jaren zijn hier broedvogels, namelijk in de buurt van de kinderboerderij. Met de uitbouw van de stad in de jaren 60 aan de zuidoostzijde krijgt de Dodaars ook hier kansen.
De soort broedde in 1967 in de Hunze vijver tegenover de huidige Euroborg. Deze vijver is al jaren geen broedplaats meer en is bovendien recent voor de helft gedempt. Is dit de VariaSki Vijver Achter deze vijver lag geruime tijd een groot industrieterrein deels braak. Ongeveer ten westen van de huidige destilleerderij van Hooghoudt lag een mooi plasje waar in 1973 en 1977 een paartje broedde. Deze omgeving is momenteel volledig volgebouwd.
Op de tarra opslag van het gefuseerde Suikerunie werd naast Vinkhuizen een jaar of tien geleden het Westpark aangelegd met daarin op ca 3 meter hoogte een mooie geïsoleerde vijver met schoon water. Precies wat Dodaarzen nodig hebben en in 2006 en 2007 zaten er 2 paar met jongen. Even noordelijker werd in de Reitdiepwijk omstreeks 2003 een vijver gegraven om er rondom huizen te bouwen. Note: Ik had begrepen dat de Dodaars in de in 2010 gedempte tijdelijke vijver (Sinds september 2020 de locatie van de Tiny Houses) zaten en later naar de ecologische zone in het NoordOosten van de VariaSki vijver zijn gaan zitten. En daar zitten al jaren (periode 2014-2020) nog steeds, steeds op dezelfde vaste plek. Ook in de in 2010 aangelegde regenwaterplas met vlonderpad in het Roege Bos zaten dodaars De bouw begon echter pas in 2007 en in de tussentijd vulde deze ‘‘bak’’ zich met schoon water. In 2005 en 2006 werden er maximaal 18 vogels in september op gezien. Er was nauwelijks vegetatie dus broeden leek niet erg voor de hand te liggen. Maar schijn bedriegt soms want op 21 augustus 2005 zat een adulte vogel met 2 juvenielen bij een minuscuul nestvlotje met wat waterplanten te slepen. Een ander jong zat op de rug van een ouder.

Vanaf 2007 is deze tijdelijke plek ongeschikt. Vermoedelijk broedden er recent Dodaarzen in het recreatiepark noordoost van Kardinge. Er zijn waarnemingen uit het Edonbos van juni en juli 2007 en in oktober werd een adult met juveniel gespot

Vissers waren woensdag bezig om de voormalige waterskivijver van VariaSki aan de Bornholmstraat in de Stad Groningen leeg te vissen.
De vijver moet deels worden gedempt in verband met de verbouw van de Zuidelijke Ringweg. Voordat de werkzaamheden beginnen worden de vissen zo veel mogelijk gevangen.

Brasems van zestig centimeter
De eerst 'trek' woensdagochtend viel eigenlijk wat tegen. Geen grote karpers of snoeken, maar een stuk of tien vissen waaronder een paar stevige brasems van zestig centimeter en een pad.
Varia Ski
De vijver aan de Bornholmstraat was in het verleden in gebruik bij de waterskivereniging Varia Ski, maar werd al gedeeltelijk gedempt voor de aanleg van een parkeerplaats ten behoeve van de Euroborg. Daarna vertrok de waterskivereniging naar het Westpark bij Hoogkerk.

Dertien procent van de hele Nederlandse populatie geoorde futen (er zijn maar zo`n 500 broedparen in Nederland) huist in de noordelijke vloeivelden. Er broeden koekoeken en zomertalingen, beide op de rode lijst als kwetsbare soort. Er broeden kneutjes en veldleeuweriken, op de rode lijst als gevoelige soort. Er zit een kolonie oeverzwaluwen, er broeden grasmussen, kieviten, kleine karekieten, krakeenden, kuifeenden, tafeleenden, wilde eenden, rietzangers, tjiftjaffen en ga zo maar door. Niet broedend aangetroffen, maar wel aanwezig onder meer: bergeend, braamsluiper, bosrietzanger, bruine kiekendief, gierzwaluw, havik, ransuil, sprinkhaanzanger, visdief en waterral.
Behalve een oase voor vogels, (ook buiten het broedseizoen verblijven er honderden watervogels) blijken de noordelijke vloeivelden essentieel foerageergebied voor meer- en watervleermuizen en leven er streng beschermde poelkikkers.
Een waardevol natuurgebied als dit moet beschermd worden.
(Informatie uit: Berg, G.J., K.D. Jipping, A.R. Balk & H.L. Schepp (2019). Ecologisch onderzoek in verband met de voorgenomen herinrichting van het voormalige terrein van de Suikerunie te Groningen. Bureau Waardenburg Rapportnr. 18-200. Bureau
Waardenburg, Culemborg)

Bronnen

https://www.avifaunagroningen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=106
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/groningengroenestad.pdf
https://www.vinkhuizen.nl/xtra-2/523-home/nieuws/1890-variaski-welkom-in-de-wijk
https://www.youtube.com/watch?v=kYhpg4OIEYo&feature=related

Release mobile apps iNaturalist

https://github.com/inaturalist/inaturalistios
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/releases
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/tags (seems the right one)

Dodaars in Westpark, Roege Bos en Reitdiep (13)

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0014.BP646SuikerzijdNrd-vo01/b_NL.IMRO.0014.BP646SuikerzijdNrd-vo01_tb13.pdf

  1. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen
  2. https://natuurtijdschriften.nl/pub/550917 Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen
  3. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf
  4. https://commissiemer.nl/projectdocumenten/00006888.pdf

https://www.labnol.org/embed/google/photos/

Nr Datum Onderwerp
1 9 november 2020 Bargerveen
2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
3 15 december 2020 Korstmossen

De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
1. 9 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://youtu.be/DdmFhWu2ves
1. 20 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
15 december 2020 KNNV Korstmossen

2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Publicado el 01 de enero de 2021 a las 04:27 PM por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios